Algemene Leveringsvoorwaarden

          MCC-carparts

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MCC-carparts zijn deze Algemene

         Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

 1.  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat afnemer de   

         toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 1. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke

         goedkeuring door MCC-carparts worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

        MCC-Kazernehof 40

       5017EV Tilburg

       Telefoonnummer: +31652629983                        

        E-mailadres: heinz@mcc-modelcarparts.nl

       KvK-nummer: 52833208

       BTW-identificatienummer: NL001168545B05

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1.  Alle aanbiedingen van MCC-carparts zijn vrijblijvend en MCC-carparts behoudt zich uitdrukkelijk het

         recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften

         noodzakelijk is.

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door MCC-carparts.

        MCC-carparts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te

        verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MCC-carparts dit mee binnen korte tijd na

        ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 1.  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief 19% BTW en exclusief

         verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 1.  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de

         uitvoering daarvan, is afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden

          binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MCC-carparts.

 

Artikel 5. Levering

 1.  MCC-carparts zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van

         bestellingen en de levering van producten en diensten.

 1.  MCC-carparts is gerechtigd aan het door afnemer bij de bestelling opgegeven adres alle bestellingen

         te verzenden, tenzij aan MCC-carparts schriftelijk opgave is gedaan van een ander adres waaraan

         bestellingen dienen te worden gezonden.

 1.  MCC-carparts zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen

        uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien

        een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één

        maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 1.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal MCC-carparts het bedrag dat de afnemer betaald

         heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 •  Indien er sprake is van een consumentenkoop (artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek), heeft de afnemer het recht (een

        deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.

         Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na

        afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MCC-carparts heeft teruggezonden, is de koop een

        feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7

        werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij MCC-carparts.

 1. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de De afnemer dient

        te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te                     geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn

         gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit

         lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MCC-carparts er zorg voor dat

         binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de

         berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien afnemer al hetgeen deze op grond van enige

        overeenkomst aan MCC-carparts verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten

        gaat op het moment van de aflevering op afnemer over. 

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1.  Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst

        beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient afnemer dit MCC-carparts te zo spoedig mogelijk te

        berichten, in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs

        mogelijk was.

 1. Indien MCC-carparts de klachten van de afnemer gegrond acht, zal MCC-carparts naar haar keuze

        of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de

        schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MCC-carparts en mitsdien het

        bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere

        aansprakelijkheid van MCC-carparts voor enige andere

         vorm van schade is uitgesloten.

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en

         mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen

         afnemer en MCC-carparts, dan wel tussen MCC-carparts en derden, voor zover betrekking hebbend

         op de relatie tussen afnemer en MCC-carparts, is MCC-carparts niet aansprakelijk, tenzij en voor

         zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door MCC-carparts.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens

 1.  MCC-carparts houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en draagt zorg voor vertrouwelijke

         behandeling van persoonlijke gegevens.

 1.  MCC-carparts zal persoonlijke gegevens van afnemer opnemen in een klantenbestand en

        gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan

        derden.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MCC-carparts ingeval van overmacht het

        recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder

        rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door afnemer dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat

        MCC-carparts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar

        maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MCC-carparts kan worden

        toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het

        verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1.  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van

          toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1.  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in

          Nederland.

 

Artikel 11. Geldigheid

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun

        werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen

         van deze algemene voorwaarden.